Palīdzība

Neatradāt Jūs interesējošo jautājumu ? Uzdodiet to šeit »

PRIVĀTUMA POLITIKA2018-05-24 VERSIJA

Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,

ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs

nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.
Šajā privātuma politikā jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt

informāciju par jūsu personas datu apstrādi.
Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „Euromobile”, juridiskās personas kods

40003413458, adrese:  Kr.Barona 120, Rīga, LV-1012, Latvija, kontakttālrunis:

67845007, e-pasta adrese: [email protected]  
Par jūsu personas datu drošību rūpējas arī mūsu iecelts neatkarīgs datu

aizsardzības speciālists, tālruņa numurs: 67845007, e-pasta adrese:

[email protected]

1.    KĀ MĒS ESAM MAINĪJUŠIES KOPŠ JAUNĀ LIKUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ?

1.1.    Kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par jūsu personas datu drošību,

tāpēc mūsu darbībā nav kardinālu izmaiņu. Pēc jaunās regulas stāšanās spēkā mums

vajadzēja tikai papildināt jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs turpināsim ievērot visus

šos personas datu aizsardzības principus:
1.1.1.    Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā

(likumības, godīguma un pārredzamības princips);
1.1.2.    Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem

un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa

ierobežojuma princips);
1.1.3.    Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un

tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu

minimizācijas princips);
1.1.4.    Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā

atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas

dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek

dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
1.1.5.    Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu

identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek

apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);
1.1.6.    Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai

organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai

skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret

nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes

princips).

2.    KĀDUS PERSONAS DATUS PAR MANI JŪS NOTEIKTI NEVĀCAT UN NEAPSTRĀDĀJAT?

2.1.    Mēs neapkopojam jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un

to nesaglabājam;
2.2.    Mēs nenosūtām nekādus datus par jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem

varētu identificēt jūsu personu.

3.    KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT?

3.1.    Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus jūsu personas

datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.
3.2.    Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad jūs iepērkaties:
3.2.1.    Kad jūs iepērkaties mūsu euromobile.lv, neveidojot individuālu kontu,

līguma noslēgšanai un izpildei mēs apkopojam šādus jūsu personas datus:

    Vārds;
    Uzvārds;
    Tālruņa numurs;
    E-pasta adrese;
    Jūsu iegādāto preču piegādes adrese.

3.2.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot

pasūtījumu, jūs vēlaties, lai jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē.

3.3.        Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad jūs pērkat preces

uz nomaksu:
3.3.1.    Kad jūs iepērkaties mūsu e-veikalā euromobile.lv un par precēm maksājat pa

daļām, mēs vācam un apstrādājam šādus jūsu personas datus:

    Vārds;
    Uzvārds;
    Personas kods;
    Personas dokumenta numurs;
    Jūsu personu apliecinoša dokumenta kopija;
    Informācija par jūsu nodarbinātību;
    informācija, lai pirms līguma noslēgšanas izvērtētu jūsu spēju samaksāt

pirkuma maksu pa daļām;
    E-pasta adrese;
    Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;
    Tālruņa numurs.

3.3.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot

pasūtījumu, jūs vēlaties, lai jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē.

3.4.   Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kurus jūs mums iesniedzat

brīvprātīgi:

3.5.    Norādīt citu personu, kura saņems jūsu iegādātās preces, jūs drīkstat,

ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām

personām, kuras saņems preces, jūs apstiprināt, ka jums ir šo personu piekrišana

viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei.


4.    AR KĀDU MĒRĶI JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT MANUS PERSONAS DATUS?

4.1.    Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un

likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2.    Ar mērķi sagatavoties noslēgt līgumu apstrādājamie jūsu personas dati:

4.3.    Ar mērķi noslēgt un izpildīt līgumu apstrādājamie jūsu personas dati:
4.3.1.    Lai mēs varētu jums pārdot jūsu izvēlētās preces interneta veikalā

euromobile.lv , mums ir jāapstrādā šie jūsu personas dati:

    Vārds;
    Uzvārds;
    Tālruņa numurs;
    E-pasta adrese;
    Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;
    IP adrese.

4.3.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot

pasūtījumu, jūs vēlaties, lai jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē.
4.3.3.    Ja preces pērkat uz nomaksu, mums ir vajadzīgi arī šie jūsu personas

dati:

    Personas kods;
    Personu apliecinošā dokumenta numurs;
    Informācija par jūsu nodarbinātību;
    informācija, lai pirms līguma noslēgšanas izvērtētu jūsu spēju samaksāt

pirkuma maksu pa daļām;
    Jūsu personu apliecinošā dokumenta kopija.

4.3.4.    Diemžēl, ja nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim jums pārdot

preces, jo šo datu apstrāde mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei,

tāpat personas datu apstrāde mums ir saistoša saskaņā ar Latvijas Republikas

tiesību aktiem, kuri reglamentē internetā veicamos norēķinus, kā arī grāmatvedības

uzskaiti.

5.    VAI MANI PERSONAS DATI TIEK APKOPOTI UN APSTRĀDĀTI LIKUMĪGI?

5.1.    Mēs garantējam, ka jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu

dēļ, t. i., jūsu personas datus mēs apkopojam un apstrādājam tikai:
5.1.1.    Kad jūs pērkat preces, starp jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums,

un apstrādājam jūsu datus uz tā pamata;
5.1.2.      Kad jūs dodat piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus;
5.1.3.    Izpildot mums piemērojamo likumu prasības;
5.1.4.    Pēc valsts pilnvaroto institūciju norādījuma.

6.    VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT EuroMobile.lv

E-VEIKALU?

6.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist jūsu personas datu papildu apstrādei, kas

paredzēta tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Tomēr bez pasūtīšanai

nepieciešamajiem datiem nav iespējams veikt pirkumu, jo mēs nevaram izpildīt šādu

pasūtījumu.

7.    KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI?

7.1.    Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs

esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma

sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām jūsu

personas datus šiem saviem partneriem:
7.1.1.    Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces jūsu norādītajās

adresēs;
7.1.2.    Finanšu pakalpojumu uzņēmumi, ar kuriem jūs noslēdzat līgumu par preču

pirkšanu uz nomaksu;
7.2.     Jūsu personas datus sniedzam arī:
7.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā

kārtībā;
7.2.2.    Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos

tiesību aktos.

8.    CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

8.1.    Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai

izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību

regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu

piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz preces piegādes Jums brīdim.

9.    KĀ ES VARU PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, KURI TIEK APSTRĀDĀTI?

9.1.    Jums ir tiesības iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus mēs

apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, jūs varat piekļūt

šādos veidos:
9.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
9.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni: 67845007;
9.1.4.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietā -  Kr.Barona 120, Rīga, LV-1012, Latvija

10.    KĀ ES VARU MAINĪT/PRECIZĒT SAVUS PERSONAS DATUS?

10.1.    Ja konstatējat, ka jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un

vēlaties tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt šādos veidos:
10.1.1.       Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
10.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni: 60001472;
10.1.4.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietā.

11.    VAI ES VARU PIEPRASĪT IZDZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

11.1.    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam jūsu personas

datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma

saņemšanas.
11.2.    Diemžēl jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc jūsu

pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:
11.2.1.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika

apkopoti vai apstrādāti;
11.2.2.    Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei;
11.2.3.    Jūs nepiekritāt jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir

nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;
11.2.4.    Apstrādāt jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas

Savienības un valsts tiesību akti.
11.2.5.    Mums ir jāapstrādā jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes

vai aizstāvības dēļ.

11.3.    Pieprasījumu dzēst savus personas datus jūs varat iesniegt šādos veidos:
11.3.1.  Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu:[email protected];
11.3.2.    Paziņojot mums pa tālruni: 67845007;
11.3.3.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietā.

12.    VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS, KĀ TO

IZDARĪT?

12.1.    Jums ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt jūsu personas datus. Ja

ierobežosiet jūsu personas datu apstrādi, mēs ar jūsu personas datiem vairs

neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu

apstrādi jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:
12.1.1.    Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes

darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);
12.1.2.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet jūs nepiekrītat

dzēst savus datus;
12.1.3.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu

juridiskās prasības.
12.1.4.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz jūsu iebildumiem

pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz

mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir

prioritāri salīdzinājumā ar jūsējiem).

12.2.    Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos:
12.2.1.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
12.2.2.    Paziņojot mums pa tālruni: 67845007;
12.2.3.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietā.

13.    VAI ES VARU ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

13.1.    Savu piekrišanu personas datu apstrādei jūs varat atsaukt jebkurā laikā.

Savu piekrišanu varat atsaukt vairākos veidos:
13.1.1.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: euromobile.lv;
13.1.2.    Paziņojot mums pa tālruni: 67845007;


14.    KAS IR TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU? KĀ VARU TĀS IZMANTOT?

14.1.    Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt

sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā

tos jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem

līdzekļiem. Ja ir tehniskas iespējas un pēc jūsu pieprasījuma šie dati var tikt

tieši nosūtīti citai jūsu norādītai personai.
14.2.    Pieprasījumu saņemt vai pārsūtīt personas datus sistematizētā formātā jūs

varat iesniegt šādos veidos:
14.2.1.  Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
14.2.2.    Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: 67845007;
14.2.3.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietā.

15.    KĀ ES VARU IESNIEGT PIEPRASĪJUMU PAR SAVU TIESĪBU ĪSTENOŠANU?

15.1.    Pieprasījumus saistībā ar jūsu personas datu apstrādi jūs varat iesniegt

šādos veidos:
15.1.1.       Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
15.1.2.    Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: 67845007;
15.1.3.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietā.
15.2.    Savā sistēmā jūsu identifikāciju mēs veicam pēc jūsu e-pasta adreses.

Iesniedzot mums pieprasījumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu

e-pasta adresi, par kuru ievākta informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi vai

ja tā nesakritīs ar pieprasījuma iesniedzēja personisko e-pasta adresi, mēs

nevarēsim jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt

jūsu pieprasījumu.
15.3.      Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sazināties ar

Datu valsts inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības.

16.    KAS IR SĪKFAILI?
16.1.    Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti jūsu ierīcē, kad jūs

apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt jūsu ierīci un

palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās

izmantošanu.
16.2.    Uzziniet vairāk par sīkfailiem un to lietošanu Sīkfailu politikā
Atgriezties pie saraksta »